Monday, December 22, 2014

S'aprova la Llei catalana de Transparència i Accés a la Informació

                                   
No m'agrada publicar notes de premsa tal qual però l'ocasió ho mereix. Finalment el Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Transparència. Al web d'opengov.cat  podeu trobar més informació sobre com hem arribat fins aquí. A canalparlament.cat podeu veure totes les compareixences davant la Comissió d'Afers Institucionals amb relació a la proposició d'aquesta Llei. De les que he vist fins ara, em va semblar especialment interessant la de Miguel Angel Jubero, President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Dijous, 18 de desembre de 2014. Palau del Parlament
El ple ha aprovat avui la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per 108 vots a favor (CiU, ERC, PSC i PPC), 3 en contra (CUP) i 22 abstencions (ICV-EUiA i C’s).

El Ple votant la Llei de Transparència (font: parlament.cat)

Al matí, el ple ha aprovat la majoria d’articles de la llei de transparència amb el vots a favor de CiU, ERC, el PSC i el PPC, mentre que la CUP ha votat en contra de tota la llei, C’s s’ha abstingut i ICV-EUiA ha oscil·lat entre el vot en contra, a tot el títol relatiu a la transparència i la creació de la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública, i l’abstenció, a la resta del text. El PSC només ha votat en contra d’un article, i el PPC, de deu. De les esmenes que els grups mantenien vives a l’articulat, una setantena han estat retirades i la resta han estat rebutjades per la cambra, que únicament n’ha aprovat una vintena de tècniques.

La llei, elaborada en ponència conjunta de tots els grups, regula i garanteix latransparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques. Té per objecte establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i el personal al servei de l’administració, aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.

La llei també crea un portal de transparència i un registre de grups d’interès; regula el silenci administratiu positiu i l’exercici del dret d’accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions; estableix un sistema de garanties i reclamacions; crea la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública, i estableix un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d’alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix. A més, el Síndic de Greuges tindrà la competència per avaluar-ne el compliment, i anualment haurà de presentar un informe general sobre aquesta qüestió a la cambra.

La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l’administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.
Un cop aprovada, la llei es publicarà al ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’ i entrarà en vigor d’aquí a sis mesos. El món local, però, disposarà d’un any abans no hagi d’aplicar el títol segon, relatiu a la transparència i el portal.

La llei, l’ha presentada el relator de la ponència, Lluís M. Corominas (CiU), i al debat hi han intervingut també Gemma Calvet (ERC), Juli Fernandez (PSC), Pere Calbó (PPC), Joan Mena (ICV-EUiA), Carina Mejías (C’s) i David Fernàndez (CUP).

No comments:

Post a Comment